Jeremy Renner cưỡi ngựa một mình

Jeremy Renner đã sẵn sàng để trở thành anh hùng hành động nhượng quyền thương mại lớn tiếp theo của Hollywood. Thay vào đó, anh nhắm đến một đích khác: một cuộc sống lành mạnh.